Σκοπός

Σκοποί του 1ου Cybersecurity-Cyberdefence Hackathon είναι:

 1. Η συλλογή και μετουσίωση πρωτότυπων ιδεών σε πρακτικά εργαλεία αύξησης της αποδοτικότητας του καθημερινού έργου των Εταίρων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους
 2. Η εξεύρεση ιδεών/προτάσεων/εργαλείων που υποβοηθούν την αυτοματοποίηση διαδικασιών, την λήψη αποφάσεων,  την προαγωγή διορθωτικών ενεργειών και την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης με την χρήση τεχνολογικών μέσων

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού  οι ομάδες πρέπει να δημιουργούν πρωτότυπα (MVPs) ή πρακτικά ολοκληρωμένες προτάσεις που να επιδεικνύουν την εφαρμογή της ιδέας τους.

To Cybersecurity-Cyberdefence Hackathon, εφεξής ‘hackathon’, διέπεται από τους παρόντες όρους. Καλείστε να διαβάσετε με προσοχή τους παρόντες όρους πριν υποβάλετε τη συμμετοχή σας.

Η συμμετοχή σας με οποιοδήποτε ρόλο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, η δε αποδοχή τους αποτελεί προϋπόθεση της εγκυρότητας της συμμετοχής έκαστου συμμετέχοντος. Σε περίπτωση διαφωνίας με μέρος ή το σύνολο των όρων του hackathon, καλείστε να μην συμμετέχετε σε αυτόν.

Διοργανωτές του Cybersecurity-Cyberdefence Hackathon είναι το Κέντρο Καινοτομίας IDEA, το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Άμυνας, ενώ υποστηρίζουν η Αμερικάνικη Πρεσβεία στην Κύπρο, η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Κύπρο, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, η CYTA και η Innovation Leo Burnett.

Facebook event

Θεματολογία

 1. Λύσεις Cybersecurity εστιασμένες στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των ατόμων
 2. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ψευδείς ειδήσεις (fake news)
 3. Eξοπλισμός Εκπαίδευσης (Virtual Reality και λύσεις λογισμικού, συσκευές)
 4. Λύσεις για βελτιστοποίηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων με τη χρήση λογισμικού
 5. Ανάλυση εικόνας παθητικών αισθητήρων και λήψη απόφασης με τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης με στόχο τη μείωση σε ανάγκες προσωπικού ή την διευκόλυνση τους
 6. Ασφαλείς επικοινωνίες μέσα από το διαδίκτυο – offline και online κρυπτογράφηση και πρακτικές εφαρμογές της
 7. Επιχείρηση βολής με χρήση προσομοίωσης για αύξηση του ποσοστού ευστοχίας
 8. Αυτόνομα συστήματα – οχήματα, drones, κλπ
 9. Προώθηση της ψυχοσωματικής υγείας και ευημερίας των στρατιωτών μέσω εφαρμογής στην οποία να καταχωρούν στοιχεία που τους επηρεάζουν

Θεσμός Εισηγήσεων με απευθείας υποβολή από οποιοδήποτε στρατιώτη σε οποιαδήποτε βαθμίδα, εισήγησης για οποιοδήποτε θέμα, προς την Επιτροπή Εισηγήσεων

Χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για ανάλυση δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων για διόρθωση σε σχέση με εισηγήσεις του προσωπικού, άδειες ασθενείας, κλπ.

Βραβεία

 1. Οι 3 πρώτες καλύτερες προτάσεις θα βραβευθούν με το ποσό των €3000, €2000 και €1000 αντίστοιχα.
 2. Πέραν τούτου:
  1. Οι νικητές θα έχουν την δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα του IDEA, νοουμένου ότι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής.
  2. Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής σε όσους συμμετείχαν και στις 3 μέρες του διαγωνισμού και παρουσίασαν στην τελική παρουσίαση (pitching).
ΕΓΓΡΑΦEITE

Δικαίωμα Συμμετοχής

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο hackathon έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 18 ετών και άνω (κατά την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού). Φυσικά πρόσωπα κάτω των 18 ετών θα πρέπει να διαθέτουν την έγγραφη συναίνεση του κηδεμόνα τους (π.χ. σε περιπτώσεις μαθητών).
 2. Δικαίωμα αίτησης έχουν όλοι και το ανθρώπινο δυναμικο του κάθε Εταίρου / Φορέα.
 3. Ζητείται υποχρεωτικά ο κάθε συμμετέχοντας να συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής που θα βρει στην ιστοσελίδα https://ideacy.net/security-hackathon-registration-form/
 4. Η κάθε αίτηση για συμμετοχή θα υπόκειται σε αξιολόγηση από τους διοργανωτές οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα στην απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν οποιαδήποτε αίτηση για συμμετοχή.
 5. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους του παρόντος πριν την εγγραφή και την υποβολή της πρότασής τους.
 6. Η συμμετοχή στο hackathon συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων  και τη σχετική δέσμευση των συμμετεχόντων.
 7. Η συμμετοχή στο hackathon και η πληροφόρηση γύρω από αυτό θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα https://ideacy.net/cybersecurity-cyberdefence-hackathon και στους χώρους του διαγωνισμού
 8. Η υποβολή προτάσεων πριν και κατά τη διεξαγωγή του hackathon και η διαδικασία της φυσικής συμμετοχής πραγματοποιείται αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τη δυνατότητα χρήσης διεθνών όρων, όπου αυτοί απαιτούνται.
 9. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.
 10. Αποκλείονται προτάσεις ή λύσεις που εξαρτώνται από συγκεκριμένη εταιρεία, πάροχο ή προμηθευτή.
 11. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό ως ομάδες. Κατά την εγγραφή θα πρέπει να δηλώνεται ο εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας, καθώς και τα λοιπά μέλη της.
 12. Οι διοργανωτές  μπορούν σε οποιαδήποτε φάση του hackathon να ζητήσουν τα σχετικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, κλπ.) για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.
 13. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, οι διοργανωτές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, διατηρούν δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού.
 14. Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του διαγωνισμού δε θα επιστρέφεται σε κάθε περίπτωση.
 15. Τυχόν κόστος προετοιμασίας  κάθε είδους  υλοποίησης επιβαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες.

Αποκλεισμός διαγωνιζόμενων

 1. Ο αποκλεισμός διαγωνιζομένων εναπόκειται στην απόλυτη διάκριση της Οργανωτικής Επιτροπής
 2. Οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται να λάβουν μέρος με θεωρητικές / συμβουλευτικές λύσεις / μελέτες / βιβλιογραφία που δεν αποδεικνύουν την δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής τους.
 3. Θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό προτάσεις ή άτομα που παραβιάζουν τη νομοθεσία και δικαιώματα προσώπων όπως πνευματική ιδιοκτησία, προσβλητικό ή παράνομο περιεχόμενο, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απορρήτου, κλπ.