Όροι και Πλαίσιο Συμμετοχής

Εισαγωγή

Διοργανώνεται ο 1ος Mαραθώνιο ανάπτυξης λύσεων κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity), αμυντικών εφαρμογών, εφαρμογών ασφάλειας καθώς και εντοπισμό ‘fake news’ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. στις 31 Ιαν. – 02 Φεβ. 2020 στο IDEA Innovation Centre στη Λευκωσία.

 

Σκοποί

Σκοποί του 1ου Cybersecurity-Cyberdefence Hackathon είναι:

 1. Η συλλογή και μετουσίωση πρωτότυπων ιδεών σε πρακτικά εργαλεία υποβοήθησης του καθημερινού έργου των Εταίρων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους
 2. Οι εξεύρεση ιδεών/προτάσεων/εργαλείων που υποβοηθούν την αυτοματοποίηση διαδικασιών, την λήψη αποφάσεων και την προαγωγή διορθωτικών ενεργειών

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού  οι ομάδες πρέπει να δημιουργούν πρωτότυπα (MVPs) ή πρακτικά ολοκληρωμένες προτάσεις που να επιδεικνύουν την εφαρμογή της ιδέας τους.

To Cybersecurity-Cyberdefence Hackathon, εφεξής ‘hackathon’, διέπεται από τους παρόντες όρους. Καλείστε να διαβάσετε με προσοχή τους παρόντες όρους πριν υποβάλετε τη συμμετοχή σας.

Η συμμετοχή σας με οποιοδήποτε ρόλο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, η δε αποδοχή τους αποτελεί προϋπόθεση της εγκυρότητας της συμμετοχής έκαστου συμμετέχοντος. Σε περίπτωση διαφωνίας με μέρος ή το σύνολο των όρων του hackathon, καλείστε να μην συμμετέχετε σε αυτόν.

 

Θεματολογία

 1. Λύσεις Cybersecurity εστιασμένες στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των ατόμων
 2. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ψευδείς ειδήσεις (fake news)
 3. Εξοπλισμός Εκπαίδευσης (Virtual Reality και λύσεις λογισμικού)
 4. Λύσεις για βελτιστοποίηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων με τη χρήση λογισμικού
 5. Ανάλυση εικόνας παθητικών αισθητήρων και λήψη απόφασης με τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης με στόχο τη μείωση σε ανάγκες προσωπικού ή την διευκόλυνση τους
 6. Ασφαλείς επικοινωνίες μέσα από το διαδίκτυο – offline και online κρυπτογράφηση και πρακτικές εφαρμογές της
 7. Εφαρμογή (interface) για στρατιωτικό προσωπικό με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. κινητές συσκευές) για συλλογή στοιχείων όπως εισηγήσεις για φαγητό, ψυχικής υγείας, υποβολή ιδεών, κλπ.
 8. Αυτόνομα συστήματα – οχήματα, drones, κλπ.
 9. Προώθηση της ψυχοσωματικής υγείας και ευημερίας των στρατιωτών μέσω εφαρμογής στην οποία να καταχωρούν στοιχεία που τους επηρεάζουν.

 

Δικαιώματα & Προϋποθέσεις συμμετοχής διαγωνιζόμενων

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο hackathon έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 18 ετών και άνω (κατά την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού). Φυσικά πρόσωπα κάτω των 18 ετών θα πρέπει να διαθέτουν την έγγραφη συναίνεση του κηδεμόνα τους (π.χ. σε περιπτώσεις μαθητών).
 2. Δικαίωμα αίτησης έχουν όλοι και το ανθρώπινο δυναμικο του κάθε Εταίρου / Φορέα.
 3. Ζητείται υποχρεωτικά ο κάθε συμμετέχοντας να συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής που θα βρει στην ιστοσελίδα https://ideacy.net/security-hackathon-registration-form/
 4. Η κάθε αίτηση για συμμετοχή θα υπόκειται σε αξιολόγηση από τους διοργανωτές οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα στην απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν οποιαδήποτε αίτηση για συμμετοχή. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους του παρόντος πριν την εγγραφή και την υποβολή της πρότασής τους.
 5. Η συμμετοχή στο hackathon συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων  και τη σχετική δέσμευση των συμμετεχόντων.
 6. Η συμμετοχή στο hackathon και η πληροφόρηση γύρω από αυτό θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα https://ideacy.net/cybersecurity-cyberdefence-hackathon/ και στους χώρους του διαγωνισμού.
 7. Η υποβολή προτάσεων πριν και κατά τη διεξαγωγή του hackathon και η διαδικασία της φυσικής συμμετοχής πραγματοποιείται αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τη δυνατότητα χρήσης διεθνών όρων, όπου αυτοί απαιτούνται.
 8. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.
 9. Αποκλείονται προτάσεις ή λύσεις που εξαρτώνται από συγκεκριμένη εταιρεία, πάροχο ή προμηθευτή.
 10. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό ως ομάδες. Κατά την εγγραφή θα πρέπει να δηλώνεται ο εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας, καθώς και τα λοιπά μέλη της.
 11. Οι διοργανωτές  μπορούν σε οποιαδήποτε φάση του hackathon να ζητήσουν τα σχετικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, κλπ.) για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.
 12. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, οι διοργανωτές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, διατηρούν δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού.
 13. Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του διαγωνισμού δε θα επιστρέφεται σε κάθε περίπτωση.
 14. Τυχόν κόστος προετοιμασίας  κάθε είδους  υλοποίησης επιβαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες.

 

Αποκλεισμός διαγωνιζόμενων

 1. Ο αποκλεισμός διαγωνιζομένων εναπόκειται στην απόλυτη διάκριση της Οργανωτικής Επιτροπής
 2. Οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται να λάβουν μέρος με θεωρητικές / συμβουλευτικές λύσεις / μελέτες / βιβλιογραφία που δεν αποδεικνύουν την δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής τους.
 3. Θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό προτάσεις ή άτομα που παραβιάζουν τη νομοθεσία και δικαιώματα προσώπων όπως πνευματική ιδιοκτησία, προσβλητικό ή παράνομο περιεχόμενο, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απορρήτου, κλπ.
 4. Δεν γίνονται αποδεκτές προτάσεις που βασίζονται σε υφιστάμενες μελέτες, διατριβές των αιτητών.

 

Χώρος Διεξαγωγής Hackathon

 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στους γραφειακούς χώρους του IDEA και του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου
 2. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στις αίθουσες εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου.
 3. Kατά την έναρξη, στον 3ο όροφο των εγκαταστάσεων του IDEA θα παρακάθονται άτομα από τους Εταίρους για τις εγγραφές στον διαγωνισμό και λήψη παρουσιών
 4. Είτε άτομο των Εταίρων, είτε άτομο ιδιωτικής ασφάλειας θα παραμένει στην είσοδο του κτιρίου επί 24ώρου βάσεως για σκοπούς ασφάλειας και ελέγχου της διέλευσης στο κτίριο.

 

Βραβεία

 1. Οι 3 πρώτες καλύτερες προτάσεις θα βραβευθούν με το ποσό των €3000, €2000 και €1000 αντίστοιχα.
 2. Πέραν τούτου:
  • Οι νικητές θα έχουν την δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα του IDEA, νοουμένου ότι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής.
  • Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής σε όσους συμμετείχαν και στις 3 μέρες του διαγωνισμού και παρουσίασαν στην τελική παρουσίαση (pitching).

 

Σύνθεση Ομάδων

 1. Οι ομάδες αποτελούνται από ένα (1) ή περισσότερα άτομα. Θα ήταν χρήσιμο τα μέλη να έχουν  συνδυαστικά γνώσεις design διεπαφών, σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών web και κινητών συσκευών καθώς και γνώση του θέματος στο οποίο αφορά το hackathon (π.χ Cybersecurity, Cyberdefense, fake news κοκ).
 2. Ενθαρρύνεται η σύσταση μικτών ομάδων, δηλαδή πολιτών και στρατιωτικών
 3. Η σύσταση ως ομάδα δηλώνεται πριν την έναρξη του hackathon έως και τις πρώτες ώρες διεξαγωγής.
 4. Όλα τα μέλη της κάθε ομάδας θα πρέπει να εγγραφούν ξεχωριστά συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά το προσωπικό έντυπο συμμετοχής το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://ideacy.net/security-hackathon-registration-form/ πριν την καταληκτική ημερομηνία στις 30/1/2020. Μέλη ομάδων τα οποία δεν έχουν εγγραφεί έγκαιρα δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό.
 5. Οι ομάδες συμμετέχουν υλοποιώντας εφαρμογές και λειτουργικά πρότυπα (prototypes), designs κλπ τα οποία είναι σχετικά  με τους στόχους και τις θεματικές ενότητες του hackathon, με τη μορφή MVP (minimum viable product).
 6. Oι ομάδες πρέπει να έχουν φυσική παρουσία στον χώρο διοργάνωσης του hackathon.

 

Εφόδια & εξοπλισμός

Οδηγίες προς τις ομάδες / πρόσωπα που θα διαγωνιστούν:

 1. Να έχετε μαζί σας Laptop, φορτιστές, πολύπριζα.
 2. Να παρακολουθήσετε το Open Day στις 23/1/2020.
 3. Πριν το hackathon, να γίνει προεργασία π.χ. για παράδειγμα ιδέες εφαρμογών και κάνοντας σχετικά σχέδια με τη μορφή wireframes.
 4. Να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του https://ideacy.net/cybersecurity-cyberdefence-hackathon/.
 5. Nα αναζητήσετε ανοικτά δεδομένα και διεπαφές (apis, web services) που μπορούν να αξιοποιηθούν
 6. Εξοπλισμός για την ανάπτυξη εφαρμογών δεν παρέχεται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, αλλά οι διοργανωτές δύναται να προσφέρουν ψηφιακό αποθηκευτικό χώρο (cloud services).
 7. Σε επιθυμούντες θα δοθούν δικαιώματα κατά τον διαγωνισμό από την Oracle για το cloud περιβάλλον της.

Οι διοργανωτές δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά συσκευών εξοπλισμού των συμμετεχόντων.

 

Παρατηρητές – επισκέπτες

 1. Αφορά σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να παρακολουθήσει το hackathon.
 2. Δεν συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία.

 

Κριτική επιτροπή

 1. Επιλέγεται και εγκρίνεται από τους εταίρους.
 2. Είναι πρόσωπα με μεγάλη επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή  εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με το hackathon.
 3. Επί της αρχής, θα αποτελείται από τους πιο κάτω – διαφοροποιημένη βάσει του Εταίρου που αφορά:
  1. Αξιωματούχους των Υπουργείων.
  2. Αξιωματούχους από το Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριών της Τράπεζας Κύπρου
  3. Αξιωματούχοι του Κέντρου Καινοτομίας IDEA
  4. Συμφωνηθέντα στελέχη ή / και επιχειρηματίες με εξειδίκευση στα θέματα του διαγωνισμού
 4. Δεν υπάρχει δικαίωμα ένστασης στην απόφαση της κριτικής επιτροπής ή / και τροποποίηση των κριτηρίων.

 

Μέντορες

Οι Μέντορες είναι έμπειρα άτομα στον τομέα, όπως ειδικοί στο Cybersecurity από την Τράπεζα Κύπρου ή συνεργάτες τους, αξιωματούχοι των Υπουργείων, άλλα στελέχη και επιχειρηματίες με εξειδίκευση σε θέματα Cybersecurity, Cyberdefense, social media και τα συναφή.

 

Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης

Η κριτική επιτροπή  αξιολογεί και επιλέγει για βράβευση εφαρμογές και υλοποιήσεις  με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης:

 1. Καινοτομία πρότασης για τον Εταίρο που αφορά
 2. Εφαρμοσιμότητα πρότασης στον Εταίρο που αφορά
 3. Δυνατότητα ομάδας για υλοποίηση της πρότασης
 4. Θετική σχέση κόστους-απόδοσης: Αναμενόμενο όφελος που θα προσκομίσει η πρόταση στον κάθε Εταίρο
 5. Βαθμός σχετικότητας πρότασης με τη θεματολογία που δόθηκε
 6. Βαθμός στον οποίο επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα μέσω ανοικτών αρχιτεκτονικών, προτύπων και ανοικτών μορφών δεδομένων
 7. Το εργαλείο / πλατφόρμα να διαθέτει κοινή διεπαφή (interface) και ταυτόχρονα η χρήση του να είναι δυνατή από πολλαπλούς χρήστες
 8. Ενίσχυση νεανικής επιχειρηματικότητας και ανάπτυξη κουλτούρας

Τα αποτελέσματα και η τεκμηρίωση της βράβευσης ανακοινώνονται δημόσια ηλεκτρονικά ή μη. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα ένστασης στην επιλογή της κριτικής επιτροπής καθώς και στην τελική εξειδίκευση/διαφοροποίηση των κριτηρίων οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

 

Κυριότητα των εφαρμογών

Όλες οι ομάδες ή μεμονωμένα πρόσωπα διατηρούν την κυριότητα των όσων έχουν δημιουργήσει κατά τη διάρκεια του hackathon. Επιπλέον έχουν αποκλειστική ευθύνη να ΜΗΝ παραβιάζουν κάθε είδους πνευματικό δικαίωμα τρίτων (τροποποίησης, χρήσης, αναπαραγωγής κλπ).

To σύνολο των εφαρμογών και επιμέρους στοιχείων όπως κώδικα, υλικού, μακετών, σχεδίων που θα παραχθεί στο πλαίσιο του hackathon θα είναι διαθέσιμο σε δημόσια προσβάσιμη διαδικτυακή σελίδα.

 

Προσωπικά δεδομένα και Πνευματικά δικαιώματα

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων  στο hackathon από τους διοργανωτές υπόκεινται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών. Η συμμετοχή στο hackathon συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση των συμμετεχόντων  για την καταχώρηση των προσωπικών τους στοιχείων, της σύνοψης / περιγραφικής παραγράφου – υλικού προς δημοσίευση καθώς επίσης και του σύντομου βιογραφικού των προκριθέντων  σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά, στην επεξεργασία τους, σύμφωνα με το N. 138(I)/2001.

Όλοι οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι συμφωνούν να καταγραφούν ή/και ηχογραφηθούν ή/και φωτογραφηθούν ή/και βιντεοσκοπηθούν ή/και ενσωματωθούν σε υλικό φορέα οι ίδιοι και οι προτάσεις τους, με οποιονδήποτε τρόπο από το διοργανωτή κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων του hackathon ακόμα και μετά την ολοκλήρωση αυτού και χορηγούν στο διοργανωτή το δικαίωμα, απαλλαγμένο από κάθε καταβολή ανταλλάγματος για πνευματικά ή άλλα δικαιώματα, στη χρήση, επεξεργασία, μετάδοση, αναμετάδοση μέσω του ιστοτόπου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου που ανήκει στους διοργανωτές ή/και μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής δικτύωσης και τρίτων δικτυακών τόπων.

Οι συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωμα αμοιβής ή/και ανταλλάγματος για οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες χρήσεις.

Οι διοργανωτές δηλώνουν ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τις υποβαλλόμενες στον παρόντα διαγωνισμό συμμετοχές ως προς την τήρηση των διατάξεων της πνευματικής ιδιοκτησίας και για τον λόγο αυτό στηρίζονται αποκλειστικά στην δήλωση των συμμετεχόντων περί τήρησης από αυτούς των διατάξεων περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους όρους του διαγωνισμού, της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και σε περίπτωση παραβίασης δικαιώματος τρίτου προσώπου οποτεδήποτε κι αν αυτό γίνει γνωστό, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα είτε να αποκλείσουν τον συμμετέχοντα από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού (σε περίπτωση που ανακαλυφθεί πριν την απονομή του βραβείου) είτε να ανακαλέσουν την απόφαση της περί ανάδειξης του συγκεκριμένου συμμετέχοντος ως νικητή και να αιτηθούν από εκείνο/εκείνη την επιστροφή του βραβείου καθώς και την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας προκλήθηκε λόγω της παραβίασης των παρόντων όρων είτε σε τρίτο πρόσωπο είτε στους ίδιους τους διοργανωτές.

Το I.D.E.A – Innovate Develop Excel Accomplish (αναφερόμενο επίσης ως “IDEA” , “Εμείς”, “Δικό μας”, “Εμάς”) είναι συμμορφωμένο με τους Γενικούς Κανόνες Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (“GDPR”) οι οποίοι ήλθαν σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Το IDEA σέβεται την ιδιωτικότητα σας και δεσμεύεται ώστε η ιδιωτικότητα σας να είναι προστατευμένη και ότι τα προσωπικά σας στοιχεία αποθηκεύονται και επεξεργάζονται με ασφαλή τρόπο.

Η συγκεκριμένη Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει πως το IDEA συλλέγει, χρησιμοποιεί, μοιράζεται, δημοσιεύει και αποθηκεύει ορισμένα προσωπικά δεδομένα τα οποία συνέλλεξε στην μεταξύ σας επαφή και επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που συλλέχθηκαν μέσω τηλεφώνου, με φυσική παρουσία, ή όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα του (“Website”), και πρέπει να διαβάζεται παράλληλα με τους «Όρους και Προϋποθέσεις».

 

Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή η Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων διέπεται από τους πιο κάτω όρους, από τις σχετικές προδιαγραφές του GDPR σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, ή με οποιονδήποτε άλλο εφαρμόσιμο νόμο, καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της αρμόδιας εποπτικής αρχής.

 

To Cybersecurity-Cyberdefence Hackathon είναι μια ανοικτή και συμμετοχική διαδικασία καινοτομίας. Όλοι οι Συμμετέχοντες (μέντορες, επισκέπτες, μέλη ομάδων, στελέχη συνεργαζόμενων φορέων κλπ) δηλώνουν ότι συμφωνούν να καταγραφούν ή/και ηχογραφηθούν ή/και φωτογραφηθούν ή/και βιντεοσκοπηθούν ή/και ενσωματωθούν σε υλικό φορέα ή άλλου συμμετέχοντα, οι ίδιοι και οι προτάσεις τους , με οποιονδήποτε τρόπο από το Διοργανωτή ή άλλον συμμετέχοντα κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων του Cybersecurity-Cyberdefence Hackathon  ακόμα και μετά την ολοκλήρωση αυτού και χορηγούν στο Διοργανωτή το δικαίωμα, απαλλαγμένο από κάθε καταβολή ανταλλάγματος για πνευματικά ή άλλα δικαιώματα, στη χρήση, επεξεργασία, μετάδοση, αναμετάδοση μέσω του ιστοτόπου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου που ανήκει στους Διοργανωτές ή/και μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής δικτύωσης και τρίτων δικτυακών τόπων ή πλατφορμών κοινωνικών μέσων της διοργανώτριας ή τρίτων π.χ facebook, twitter, instagram κλπ.

 

Λοιποί Όροι

Η συμμετοχή σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων συμμετοχής.

Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινά αδύνατη η λήψη και καταχώριση συμμετοχής και υποβολή της συμμετοχής τους στο σύστημά της.

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν μονομερώς και αναιτιολόγητα τους όρους του διαγωνισμού εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενημέρωση των συμμετεχόντων

Είναι στη διακριτή ευχέρεια των διοργανωτών να αποβάλουν από το διαγωνισμό τους συμμετέχοντες που παραβιάζουν τους κανονισμούς.