Όροι Και Πλαίσιο Συμμετοχής

Εισαγωγή

Η Τράπεζα Κύπρου και το Υπουργείο Άμυνας διοργανώνουν τον 1ο Mαραθώνιο ανάπτυξης λύσεων κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity), αμυντικής ασφάλειας (Cyberdefense), και εντοπισμού ψεύτικων ειδήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (fake news) στις 17, 18 και 19 Ιανουαρίου 2020 στο IDEA Innovation Centre στη Λευκωσία.

Σκοποί του 1ου Security Hackathon είναι:

 1. Η συλλογή και μετουσίωση πρωτότυπων ιδεών σε πρακτικά εργαλεία υποβοήθησης του καθημερινού έργου των Εταίρων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους
 2. Η αύξηση της αμυντικής θωράκισης τους με τη χρήση τεχνολογικών μέσων
 3. Οι εξεύρεση ιδεών/προτάσεων/εργαλείων που υποβοηθούν την αυτοματοποίηση διαδικασιών, την λήψη αποφάσεων και την προαγωγή διορθωτικών ενεργειών

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού  οι ομάδες πρέπει να δημιουργούν πρωτότυπα (MVPs) ή πρακτικά ολοκληρωμένες προτάσεις που να επιδεικνύουν την εφαρμογή της ιδέας τους.

To Security Hackathon, εφεξής ‘hackathon’, διέπεται από τους παρόντες όρους. Καλείστε να διαβάσετε με προσοχή τους παρόντες όρους πριν υποβάλετε τη συμμετοχή σας.

Η συμμετοχή σας με οποιοδήποτε ρόλο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, η δε αποδοχή τους αποτελεί προϋπόθεση της εγκυρότητας της συμμετοχής έκαστου συμμετέχοντος. Σε περίπτωση διαφωνίας με μέρος ή το σύνολο των όρων του hackathon, καλείστε να μην συμμετέχετε σε αυτόν.

Τρόπος Συμμετοχής και Συμμετέχοντες στο Hackathon

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι κατηγορίες συμμετεχόντων σε ένα hackathon καθώς και ο ρόλος τους:

Διοργανώτρια (Οργανωτική επιτροπή – Ομάδα Διοργάνωσης)

 • Η οργανωτική επιτροπή αποτελείται από στελέχη των εταίρων και άλλων φορέων που χορηγούν, ή υποστηρίζουν τη διοργάνωση.
 • Η οργανωτική επιτροπή φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή του hackathon.
 • Συντονίζει τις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης και συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων
 • Συστήνει τις υπόλοιπες επιτροπές και ανακοινώνει το κάλεσμα σε ομάδες συμμετεχόντων

Ομάδες που διαγωνίζονται ή ομάδα έργου (Project team)

 • Οι ομάδες αποτελούνται από ένα (1) έως έξι (6) άτομα. Θα ήταν χρήσιμο τα μέλη να έχουν  συνδυαστικά γνώσεις design διεπαφών, σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών web και κινητών συσκευών καθώς και γνώση του θέματος στο οποίο αφορά το hackathon (π.χ Cybersecurity, Cyberdefense, fake news κοκ).
 • Η σύσταση ως ομάδα δηλώνεται πριν την έναρξη του hackathon έως και τις πρώτες ώρες διεξαγωγής.
 • Οι ομάδες συμμετέχουν υλοποιώντας εφαρμογές και λειτουργικά πρότυπα (prototypes), designs κλπ τα οποία είναι σχετικά  με τους στόχους και τις θεματικές ενότητες του hackathon, με τη μορφή MVP (minimum viable product).
 • Oι ομάδες πρέπει να έχουν φυσική παρουσία στον χώρο διοργάνωσης του hackathon.

 

Παρατηρητές – επισκέπτες (Αναμένουμε έγκριση από ΥΠΑΜ)

 • Αφορά σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να παρακολουθήσει το hackathon.
 • Συμμετέχουν ΜΟΝΟ στις πρώτες ώρες του προγράμματος όπου γίνονται οι εισαγωγικές παρουσιάσεις και στο τέλος της διαδικασίας του hackathon (βράβευση και πάρτυ). Μπορούν να συμμετέχουν και σε παράλληλες εκδηλώσεις (side events), εφόσον αυτά διατίθενται.
 • Δεν συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία.

Κριτική επιτροπή

 • Είναι πρόσωπα με μεγάλη επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή  εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με το hackathon.
 • Επιλέγονται από τους εταίρους.
 • Στην κριτική επιτροπή δεν συμμετέχουν οι μέντορες των διαγωνιζόμενων ομάδων ενός hackathon.
 • Εξειδικεύουν αν χρειαστεί τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία αναφέρονται πιο κάτω.
 • Αξιολογούν κάθε υλοποίηση.
 • Δεν συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία.

Μέντορες

 • Είναι πρόσωπα με επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή  εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με το hackathon.
 • Καθοδηγούν τους συμμετέχοντες συμβουλευτικά
 • Δεν συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία.
 • Πρέπει να βρίσκονται το μεγαλύτερο διάστημα με φυσική παρουσία στο χώρο διεξαγωγής του hackathon.

Χορηγοί

 • Είναι νομικά πρόσωπα που υποστηρίζουν με χρηματικά έπαθλα τη βράβευση των καλύτερων εφαρμογών.
 • Μπορούν να υποστηρίζουν σε είδος (συμβουλευτικές υπηρεσίες) ή υλικά.
 • Καλύπτουν έξοδα της διοργάνωσης όπως φαγητό, αναψυκτικά, δαπάνες αιθουσών και χώρων.
 • Παρουσιάζουν τις υπηρεσίες τους στο κοινό του hackathon.
 • Το λογότυπό τους και η ιδιότητα ως χορηγού εμφανίζεται στο δικτυακό τόπο του hackathon καθώς και σε κάθε ενημερωτική ενέργεια των διοργανωτών ή τρίτων και ΜΜΕ.
 • Αναφέρονται ως χορηγοί  σε δελτία τύπου και κάθε είδος ενημερωτικού υλικού – ηλεκτρονικού ή φυσικού  που διαμορφώνεται από την οργανωτική επιτροπή.
 • Το λογότυπό τους και η ιδιότητα ως χορηγός εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο του Hackathon καθώς και σε ενημερωτικές ενέργειες της διοργανώτριας ή τρίτων και ΜΜΕ.

To είδος και η δομή των χορηγιών σε κατηγορίες διαμορφώνεται από την οργανωτική επιτροπή.

Υποστηρικτές

 • Είναι νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τις αρχές και τους στόχους των hackathon. Το μέγεθος και η δραστηριότητά τους σχετίζεται με την υλοποίηση δράσεων, παρεμβάσεων, πρωτοβουλιών και έργων τα οποία απευθύνονται σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, της οικονομικής, κοινωνικής και επιχειρηματικής ζωής.
 • Προτείνουν, εφόσον ζητηθεί  από την οργανωτική επιτροπή, μέντορες ή μέλη των πιο πάνω επιτροπών.

Η εμφάνιση ή επιλογή της εμφάνισης  των υποστηρικτών στο δικτυακό τόπο και σε δελτία τύπου ή κάθε φύσης ενημερωτικό υλικό που διαδίδεται και αναπαράγεται από ηλεκτρονικά μέσα αποτελεί επιλογή της οργανωτικής επιτροπής.

Δικαιώματα & Προϋποθέσεις συμμετοχής διαγωνιζόμενων (Αναμένουμε έγκριση από ΥΠΑΜ)

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο hackathon έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 18 ετών και άνω (κατά την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού), ανεξαρτήτως εθνικότητας ή τόπου κατοικίας; Φυσικά πρόσωπα κάτω των 18 ετών θα πρέπει να διαθέτουν την έγγραφη συναίνεση του κηδεμόνα τους (π.χ. σε περιπτώσεις μαθητών).
 2. Οι συμμετέχοντες δεν απαιτείται να διαθέτουν πτυχίο  δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής ούτε να είναι φοιτητές δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής που σχετίζεται με το αντικείμενο. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά πρόσωπα εντός του προαναφερόμενου ηλικιακού εύρους όπως ορίζεται ανεξαρτήτως εάν έχουν εξασκήσει ή ασκούν επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο ενός hackathon.
 3. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους του παρόντος πριν την εγγραφή και την υποβολή της πρότασής τους.
 4. Η συμμετοχή στο hackathon συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων  και τη σχετική δέσμευση των συμμετεχόντων.
 5. Η συμμετοχή στο hackathon και η πληροφόρηση γύρω από αυτό θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα ideacy.net
 6. Η υποβολή προτάσεων πριν και κατά τη διεξαγωγή του hackathon και η διαδικασία της φυσικής συμμετοχής πραγματοποιείται αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τη δυνατότητα χρήσης διεθνών όρων, όπου αυτοί απαιτούνται.
 7. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές. To σύνολο του κώδικα, υλικού, μακετών, σχεδίων που θα παραχθεί στο πλαίσιο του hackathon θα είναι διαθέσιμο σε δημόσια προσβάσιμη διαδικτυακή σελίδα ή/και αποθετήριο κώδικα με την άδεια ………………………………………………
 8. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό είτε ατομικά είτε σε ομάδες έως έξι (6)  ατόμων. Κατά την εγγραφή θα πρέπει να δηλώνεται ο εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας, καθώς και τα λοιπά μέλη της, στο σύνολο έως έξι (6). Για τη δήλωση των προσωπικών στοιχείων των μελών ομάδας, ο εκπρόσωπος αυτής εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση έκαστου εξ αυτών για το σκοπό του διαγωνισμού, την οποία και θα θέτει στη διάθεση των διοργανωτών οποτεδήποτε του ζητηθεί.
 9. Οι διοργανωτές  μπορούν σε οποιαδήποτε φάση του hackathon να ζητήσουν τα σχετικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια κυκλοφορίας, κλπ.) για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.
 10. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, οι διοργανωτές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, διατηρούν δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού.
 11. Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του διαγωνισμού δε θα επιστρέφεται σε κάθε περίπτωση.
 12. Τυχόν κόστος προετοιμασίας  κάθε είδους  υλοποίησης επιβαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προνοήσουν να διαθέτουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη συμμετοχή τους, δηλαδή φορητό υπολογιστή, πολύπριζα κοκ. Εξοπλισμός για την ανάπτυξη εφαρμογών δεν παρέχεται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.

 

Αποκλεισμός διαγωνιζόμενων (Αναμένουμε έγκριση από ΥΠΑΜ)

Άτομα τα οποία εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις, θα μπορούν να λάβουν μέρος μόνο στο συμμετοχικό και όχι στο διαγωνιστικό μέρος του hackathon, δηλαδή οι ομάδες τους δεν θα είναι επιλέξιμες για τα βραβεία της διοργάνωσης:

 • Νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής με έδρα την Κύπρο ή το εξωτερικό.
 • Οι εργαζόμενοι ή εταίροι των διοργανωτών.
 • Πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους εργαζόμενους ή εταίρους της διοργανώτριας και οι σύζυγοι των εργαζόμενων ή εταίρων αυτών.
 • Πρόσωπα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Επιπλέον

 • Αποκλείεται η συμμετοχή με υλοποίηση που σχετίζεται με επιστημονική έρευνα, μελέτη ή εργασία που έχει υποβληθεί από τον ίδιο το συμμετέχοντα ή τρίτο πρόσωπο στα πλαίσια φοίτησης πανεπιστημιακού προγράμματος του ίδιου του υποβάλλοντος) ή τρίτου προσώπου (ιδιωτικής ή δημόσιας πανεπιστημιακής σχολής ή Τεχνολογικού Ιδρύματος στην Κύπρο ή στο εξωτερικό ή οποιοδήποτε άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού Οργανισμού, Φορέα ή Ινστιτούτου).
 • Αποκλείεται η συμμετοχή  συμμετέχοντος με υλοποίηση ή περιεχόμενο που παραβιάζει την εν γένει νομοθεσία και δικαιώματα τρίτων προσώπων (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, προσβολή προσωπικότητας, έρευνα με χυδαίο, προσβλητικό, δυσφημιστικό και εν γένει παράνομο περιεχόμενο, έρευνα που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα, έρευνα που παραβιάζει οποιουδήποτε είδους απόρρητο κλπ).
 • Αποκλείεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό συμμετέχοντος που παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε όρο από τους παρόντες ή έρχεται σε αντίθεση με οποιαδήποτε εν γένει διάταξη της νομοθεσίας.

Αντικείμενο και Θέμα του Security Hackathon

To αντικείμενο του hackathon ανακοινώνεται στη σελίδα ideacy.net. Οι τελικές προδιαγραφές ανακοινώνονται με ηλεκτρονικά μέσα. Η οργανωτική επιτροπή είναι αρμόδια για την τελική επιλογή και σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών του hackathon.

Ζητείται υποχρεωτικά ο κάθε συμμετέχοντας να συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής που θα βρει στην ιστοσελίδα ideacy.net

Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης

Η κριτική επιτροπή  αξιολογεί και επιλέγει για βράβευση εφαρμογές και υλοποιήσεις  με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι τα ακόλουθα:

 1. Καινοτομία πρότασης για τον Εταίρο που αφορά
 2. Εφαρμοσιμότητα πρότασης στον Εταίρο που αφορά
 3. Δυνατότητα ομάδας για υλοποίηση της πρότασης
 4. Θετική σχέση κόστους-απόδοσης: Αναμενόμενο όφελος που θα προσκομίσει η πρόταση στον κάθε Εταίρο
 5. Βαθμός σχετικότητας πρότασης με τη θεματολογία που δόθηκε
 6. Βαθμός στον οποίο επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα μέσω ανοικτών αρχιτεκτονικών, προτύπων και ανοικτών μορφών δεδομένων.
 7. Το εργαλείο / πλατφόρμα να διαθέτει κοινή διεπαφή (interface) και ταυτόχρονα η χρήση του να είναι δυνατή από πολλαπλούς χρήστες.

Τα αποτελέσματα και η τεκμηρίωση της βράβευσης ανακοινώνονται δημόσια ηλεκτρονικά ή μη. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα ένστασης στην επιλογή της κριτικής επιτροπής καθώς και στην τελική εξειδίκευση των κριτηρίων οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

APIs, υπηρεσίες και λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται  να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τρίτων, APIs, και εφαρμογές, βιβλιοθήκες και πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα.  Επιπλέον οι χορηγοί, οι υποστηρικτές και γενικότερα κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να προσφέρει τεχνολογικές πλατφόρμες ή APIs για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που ήδη παρέχει.

Κυριότητα των εφαρμογών

Όλες οι ομάδες ή μεμονωμένα πρόσωπα διατηρούν την κυριότητα των όσων έχουν δημιουργήσει κατά τη διάρκεια του hackathon. Επιπλέον έχουν αποκλειστική ευθύνη να ΜΗΝ παραβιάζουν κάθε είδους πνευματικό δικαίωμα τρίτων (τροποποίησης, χρήσης, αναπαραγωγής κλπ).

To σύνολο των εφαρμογών και επιμέρους στοιχείων όπως κώδικα, υλικού, μακετών, σχεδίων που θα παραχθεί στο πλαίσιο του hackathon θα είναι διαθέσιμο σε δημόσια προσβάσιμη διαδικτυακή σελίδα ή/και αποθετήριο κώδικα (Github ή αντίστοιχο) με την άδεια …………………………………………….

Προσωπικά δεδομένα και Πνευματικά δικαιώματα

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων  στο hackathon από τους διοργανωτές υπόκεινται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών. Η συμμετοχή στο hackathon συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση των συμμετεχόντων  για την καταχώρηση των προσωπικών τους στοιχείων, της σύνοψης / περιγραφικής παραγράφου – υλικού προς δημοσίευση καθώς επίσης και του σύντομου βιογραφικού των προκριθέντων  σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά, στην επεξεργασία τους, σύμφωνα με το N. 138(I)/2001.

Όλοι οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι συμφωνούν να καταγραφούν ή/και ηχογραφηθούν ή/και φωτογραφηθούν ή/και βιντεοσκοπηθούν ή/και ενσωματωθούν σε υλικό φορέα οι ίδιοι και οι προτάσεις τους, με οποιονδήποτε τρόπο από το διοργανωτή κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων του hackathon ακόμα και μετά την ολοκλήρωση αυτού και χορηγούν στο διοργανωτή το δικαίωμα, απαλλαγμένο από κάθε καταβολή ανταλλάγματος για πνευματικά ή άλλα δικαιώματα, στη χρήση, επεξεργασία, μετάδοση, αναμετάδοση μέσω του ιστοτόπου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου που ανήκει στους διοργανωτές ή/και μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής δικτύωσης και τρίτων δικτυακών τόπων.

Το σύνολο του περιεχομένου όπως:  κώδικα / μακετών/ αποδελτίωσεων / σημειώσεων που θα παραχθεί ή παράγεται από  ή τους συμμετέχοντες  στο πλαίσιο του hackathon θα είναι διαθέσιμο με την άδεια ………………… εκτός αν οι διοργανωτές  αποφασίσουν να το ορίσουν διαφορετικά.

Οι συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωμα αμοιβής ή/και ανταλλάγματος για οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες χρήσεις.

O εκπρόσωπος της Ομάδας δηλώνει και εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση έκαστου εκ των μελών της ομάδας του για να παράσχει στους διοργανωτές τη ρητή συγκατάθεσή τους αναφορικά με την ως άνω καταχώρηση, επεξεργασία και δημοσίευση των στοιχείων τους για το σκοπό του hackathon κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, την οποία και θα θέτει στη διάθεση των Διοργανωτών οποτεδήποτε του ζητηθεί. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιαδήποτε δικαίωμα αμοιβής ή/και ανταλλάγματος για οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες χρήσεις.

Οι διοργανωτές δηλώνουν ότι δεν δύνανται να ελέγξουν τις υποβαλλόμενες στον παρόντα διαγωνισμό συμμετοχές ως προς την τήρηση των διατάξεων της πνευματικής ιδιοκτησίας και για τον λόγο αυτό στηρίζεται αποκλειστικά στην δήλωση των συμμετεχόντων περί τήρησης από αυτούς των διατάξεων περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους όρους του διαγωνισμού, της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και σε περίπτωση παραβίασης δικαιώματος τρίτου προσώπου οποτεδήποτε κι αν αυτό γίνει γνωστό, οι διοργανωτές δύνανται είτε να αποκλείσουν τον συμμετέχοντα από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού (σε περίπτωση που ανακαλυφθεί πριν την απονομή του βραβείου) είτε να ανακαλέσουν την απόφαση της περί ανάδειξης του συγκεκριμένου συμμετέχοντος ως νικητή και να αιτηθούν από εκείνο/εκείνη την επιστροφή του βραβείου καθώς και την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας προκλήθηκε λόγω της παραβίασης των παρόντων όρων είτε σε τρίτο πρόσωπο είτε στους ίδιους τους διοργανωτές.

Κατανάλωση Αλκοόλ

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δεν θα σερβίρεται αλκοόλ ούτε θα επιτρέπεται η κατανάλωσή του. Οι διοργανωτές θα φροντίσουν για ένα ευχάριστο περιβάλλον.

Κώδικας συμπεριφοράς σε ένα hackathon

Συστάσεις προς τους συμμετέχοντες:

 • Να είστε αξιοπρεπείς: Να είστε ευγενικοί με τους άλλους. Μην προσβάλλετε ή υποβιβάζετε τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Φερθείτε επαγγελματικά. Να θυμάστε ότι η παρενόχληση και ρατσιστικά, σεξιστικά ή υποτιμητικά αστεία δεν είναι κατάλληλα για αυτή την εκδήλωση.
 • Να είστε ανεκτικοί: Καλωσορίζουμε συμμετέχοντες διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης, καθώς και με διαφορετικό τεχνολογικό και κοινωνικό υπόβαθρο. Η εκδήλωση στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας για καινοτομία, συνεργασία και συμμετοχικότητα της κοινότητας των δημιουργών λογισμικού.

 

 • Να είστε ευχάριστοι και να διασκεδάσετε: Προγραμματίστε, γνωρίστε νέους ανθρώπους, γίνετε δημιουργικοί και γενικά περάστε καλά. Το να κάνετε κάτι σημαντικό μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλεί άγχος, αλλά σας προτρέπουμε να κάνετε συχνά διαλείμματα ώστε να χαλαρώνετε και να απολαμβάνετε την εκδήλωση.

Είναι στη διακριτή ευχέρεια των διοργανωτών να αποβάλουν από το διαγωνισμό τους συμμετέχοντες που παραβιάζουν τους παραπάνω κανόνες. Σας ευχαριστούμε για την προσπάθεια που καταβάλλετε ώστε το hackathon να είναι ένα φιλόξενο και φιλικό γεγονός για όλους.

Πηγή: www.hackathess.eu/hackathlon/όροι-συμμετοχής (βλ. κώδικες συμπεριφοράς)

Εφόδια & εξοπλισμός

Προτάσεις προς τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα τις ομάδες / πρόσωπα που θα διαγωνιστούν:

 • Nα φοράτε άνετα ρούχα.
 • Να έχετε μαζί σας Laptop, φορτιστές, πολύπριζα.
 • Πριν το hackathon, να γίνει προεργασία π.χ. για παράδειγμα ιδέες εφαρμογών και κάνοντας σχετικά σχέδια με τη μορφή wireframes.
 • Να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του ideacy.net
 • Nα αναζητήσετε ανοικτά δεδομένα και διεπαφές (apis, web services) που μπορούν να αξιοποιηθούν

Οι διοργανωτές δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά συσκευών εξοπλισμού των συμμετεχόντων.

Λοιποί Όροι

Η συμμετοχή σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων συμμετοχής.

Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώριση συμμετοχής και υποβολή της συμμετοχής τους στο σύστημά της.

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν μονομερώς και αναιτιολόγητα τους όρους του διαγωνισμού εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο χωρίς να απαιτείται προς τούτο οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση των συμμετεχόντων

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Κύπρου.

Προσωπικά Δεδομένα

Το I.D.E.A – Innovate Develop Excel Accomplish Limited (αναφερόμενο επίσης ως “IDEA” , “Εμείς”, “Δικό μας”, “Εμάς”) είναι συμμορφωμένο με τους Γενικούς Κανόνες Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (“GDPR”) οι οποίοι ήλθαν σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Το IDEA σέβεται την ιδιωτικότητα σας και δεσμεύεται ώστε η ιδιωτικότητα σας να είναι προστατευμένη και ότι τα προσωπικά σας στοιχεία αποθηκεύονται και επεξεργάζονται με ασφαλή τρόπο.

Η συγκεκριμένη Πολιτική Προσωπικών Δεομένων καλύπτει πως το IDEA συλλέγει, χρησιμοποιεί, μοιράζεται, δημοσιεύει και αποθηκεύει ορισμένα προσωπικά δεδομένα τα οποία συνέλλεξε στην μεταξύ σας επαφή και επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που συλλέχθηκαν μέσω τηλεφώνου, δια ζώσης, ή όταν χρησιμοποιείται την ιστοσελίδα του (“Website”), και πρέπει να διαβάζεται παράλληλα με τους «Όρους και Προϋποθέσεις».

 

Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή η Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων διέπεται από τους πιο κάτω όρους, από τις σχετικές προδιαγραφές του GDPR σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, ή με οποιονδήποτε άλλο εφαρμόσιμο νόμο, καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της αρμόδιας εποπτικής αρχής.

 

To Security Hackathon είναι μια ανοικτή και συμμετοχική διαδικασία καινοτομίας. Όλοι οι Συμμετέχοντες (μέντορες, επισκέπτες, μέλη ομάδων, στελέχη συνεργαζόμενων φορέων κλπ) δηλώνουν ότι συμφωνούν να καταγραφούν ή/και ηχογραφηθούν ή/και φωτογραφηθούν ή/και βιντεοσκοπηθούν ή/και ενσωματωθούν σε υλικό φορέα ή άλλου συμμετέχοντα, οι ίδιοι και οι προτάσεις τους , με οποιονδήποτε τρόπο από το Διοργανωτή ή άλλον συμμετέχοντα κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων του Security Hackathon ακόμα και μετά την ολοκλήρωση αυτού και χορηγούν στο Διοργανωτή το δικαίωμα, απαλλαγμένο από κάθε καταβολή ανταλλάγματος για πνευματικά ή άλλα δικαιώματα, στη χρήση, επεξεργασία, μετάδοση, αναμετάδοση μέσω του ιστοτόπου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου που ανήκει στους Διοργανωτές ή/και μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής δικτύωσης και τρίτων δικτυακών τόπων ή πλατφορμών κοινωνικών μέσων της διοργανώτριας ή τρίτων π.χ facebook, twitter, instagram κλπ.